Vasiyetname hakkında her şey: örnekler, 65 yaş üstü düzenleme, noter ücretleri ve gerekli belgeler, bozulmazlık, geçerlilik şartları detayları.Hayatın kaçınılmaz sonu olan ölümle yüzleştiğimiz anlar, kimimiz için düşündürücü, kimimiz içinse oldukça üzücü olabiliyor. Ancak bu kaçınılmaz sona hazırlıklı olmanın ve sevdiklerimizin geleceğini dikkatle planlamanın yolları var.

“Vasiyetname” işte bu konuda bizlere rehber olan önemli bir hukuki belge. Bu belge ile kişiler, mal varlıklarını ve son iradelerini belgeleyerek geleceğe dair istek ve taleplerini yasal bir zemine oturtabiliyorlar. Peki ama vasiyetname tam olarak nedir ve nasıl hazırlanır? 65 yaş ve üzeri için vasiyetname düzenlemenin özel koşulları var mı? Noterde vasiyetname yapmanın maliyeti ve gerekli belgeler nelerdir? Ya da el yazılı vasiyetnamelerin hüküm ve geçerlilik şartları nelerdir? Bu blog yazımızda vasiyetname düzenlemenin inceliklerine dair her şeyi ele alıyor, örnekler ve kritik bilgilerle yol gösteriyoruz.

Vasiyetname nedir

Vasiyetname nedir sorusuna verilebilecek en temel yanıt, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaştırılacağına ilişkin talimatlarını içeren yasal bir belge olduğudur. Vasiyetname, kişinin hayattayken belirlediği ve ölümünden sonra yürürlüğe girecek olan iradesinin yazılı ifadesidir. Bu belge, miras bırakılan kişilerin, mirasçıların ve varsa bağış yapılan kişilerin neler alacağına dair düzenlemeler içermektedir.

Özellikle 65 yaş üstü bireyler için vasiyetnamenin önemi büyüktür, çünkü bu yaş grubundaki insanlar genellikle yaşamın son evrelerini düşünmeye ve mal varlıklarını nasıl yöneteceklerine karar vermeye başlarlar. Ayrıca, bozulmayan vasiyetnameler, geride kalanları herhangi bir anlaşmazlığa mahal vermemek amacıyla, vasiyetin açık ve net bir şekilde hazırlanmasını gerektirir.

Miras hukuku içerisinde, vasiyetname düzenlemek isteyen bir kişinin noterde vasiyetname için gerekli belgeler listesini öğrenmesi ve bu belgeleri hazırlaması önemli bir aşamadır. Bu aşama, vasiyetnamenin hukuki bir çerçevede düzenlenmesini sağlamak için gereklidir. Buna ek olarak, noterler tarafından talep edilen vasiyetname ücreti değişiklik gösterebilir ve bu ücret, hizmetin yürütüldüğü bölgeye göre farklılık arz edebilir.

El yazılı vasiyetname geçerlilik şartları ve vasiyetname geçerlilik şartları ise her bir vasiyetname türünün hukuki anlamda kabul edilebilirliği için gereken koşulları ifade eder. Türk hukuk sisteminde belirli prosedürlere uygun olarak hazırlanmamış ve gerekli koşulları taşımayan vasiyetnameler geçersiz sayılabilmektedir. Bu sebeple, vasiyetname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar büyük önem taşır.

Vasiyetname TürüGeçerlilik Şartları
El Yazılı VasiyetnameTamamen el yazısıyla yazılmalı ve imzalanmalıdır
Resmi VasiyetnameNoter huzurunda hazırlanmalı ve onaylanmalıdır
Açık VasiyetnameHerkesin huzurunda sözlü olarak beyan edilmeli ve tanıkların huzurunda imzalanmalıdır
 • Kişinin ölümünden sonra mal varlığının paylaştırılmasını belirtir
 • Özellikle 65 yaş üstü için vasiyetname düzenlemek çok önemlidir
 • Noterde vasiyetname düzenlemek için gerekli belgeler ve ücret gereklidir
 • El yazılı ve resmi vasiyetnamelerin geçerliliği için belirli şartlar aranır

Vasiyetname Örneği

Vasiyetname örneği konusunda derinlemesine bir bilgi sağlamadan önce, bu dokümanın ne olduğu hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının ve bırakacağı hakların kime, nasıl dağıtılacağını belirlediği hukuki bir belgedir. Bu belge, kişinin son arzularını yansıttığı için büyük önem taşır.

65 yaş üstü vasiyetname düzenlemek isteyen bireylerin de ayrıca dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Yaşlılık döneminde vasiyetname düzenlemek, mal varlığınızın yönetimi konusunda sizden sonra gelecek olanlara rehberlik etme açısından hayati öneme sahiptir.

Noterde vasiyetname yapılacaksa, noter ücretleri ve noterde vasiyetname için gerekli belgeler hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Noterde vasiyetname yapılırken, noter tarafından belirli bir ücret talep edilir ve bu, noterlik kanunlarına göre değişiklik gösterebilir.

Özellikle mirastan mahrum etme vasiyetname örneği veya el yazılı vasiyetname geçerlilik şartları gibi daha spesifik durumlar söz konusu olduğunda, vasiyetnamenin yasal geçerliliği için belirlenen kriterlerin tam olarak karşılanması gerekmektedir. Vasiyetname geçerlilik şartları her zaman, vasiyetnamenin tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesini ve eksiksiz olmasını gerektirir.

Vasiyetname ÇeşitleriGeçerlilik ŞartlarıÖzellikler
El yazılı vasiyetnameYazının tamamının vasiyetçinin eliyle yazılması, tarih ve imza içermesiVasiyetçinin bizzat yazdığı kişisel bir vasiyet şeklidir.
Resmi vasiyetnameNoter huzurunda yapılması ve şahitlerin bulunmasıNoter onayı gerektiren ve tüm resmi unsurları içeren vasiyet türüdür.
Gizli vasiyetnameKapalı ve mühürlü bir zarf içinde notere teslim edilmesiVasiyetçinin isteklerinin gizli kalmasını sağlar; ancak daha az yaygındır.
 • Bozulmayan vasiyetname ve yasal düzenlemelerin doğru bir şekilde uygulanması, vasiyetin yürürlükte kalabilmesi için gereklidir.
 • Noterde vasiyetname ücreti değişkenlik gösterebileceği gibi, vasiyetnamenin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak da farklılık gösterebilir.
 • Vasiyetname örneği oluştururken, vasiyetname nedir ve hangi unsurları içermesi gerektiği tam anlaşılmalıdır.

65 Yaş Üstü Vasiyetname

65 yaş üstü vasiyetname konusu, birçok kişinin ileri yaşlarda düşünmeye başladığı ve miras planlaması yaparken üzerinde durduğu önemli bir konudur. Bu yaş grubundaki bireyler genellikle, kendi ömürleri boyunca biriktirdikleri mal varlıklarını sevdiklerine nasıl ve hangi şartlar altında bırakacaklarını belirlemek amacıyla vasiyetnameler oluşturmayı tercih ederler.

Yasal olarak, 65 yaş üstü kişilerin vasiyetname düzenleme hakkı vardır ve bu kişilerin vasiyetnameleri, diğer yaş gruplarına ait olanlarla aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Ancak, ileri yaşlarda yapılan vasiyetnamelerin geçerliliği bazen akıl sağlığı ve irade serbestliği gibi konularla ilgili şüphelere sebep olabilmektedir. Bu nedenle, vasiyetname hazırlanırken ilgili bireyin karar verme yetisinin yerinde olduğunu ve vasiyetnamenin gönüllü olarak oluşturulduğunu kanıtlamak önemlidir.

 • Noterde vasiyetname için gerekli belgeler: Kimlik belgesi, mal listesi gibi temel belgelerle beraber, özellikle 65 yaş üstü kişiler için sağlık raporu gibi ek belgeler de istenebilir.
 • Mirastan mahrum etme vasiyetname örneği: Bazı durumlarda, 65 yaş üstü kişiler miraslarını dağıtırken bazı varislerini mirastan mahrum bırakmayı tercih edebilir. Bu durumun hukuki geçerliliği için vasiyetnamenin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekir.
 • Vasiyetname geçerlilik şartları: Buna ek olarak, vasiyetnamenin geçerli olması için belirli şartların yerine getirilmiş olması zorunludur ki bu şartlar arasında yazının elle yazılması ya da noter huzurunda resmi şekilde tescil edilmesi gibi unsurlar bulunmaktadır.

Hukuki süreçte karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek adına el yazılı vasiyetname geçerlilik şartları ve bozulmayan vasiyetname gibi konulara özellikle dikkat edilmelidir. Vasiyetnamenin tüm gerekli şartları taşıyarak resmiyet kazanması, miras bırakanın arzularının ölümünden sonra da korunabilmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Vasiyetname TürüHukuki GeçerlilikEk Belge Gerekliliği
El YazılıVar, belli şartları taşımak kaydı ileGenellikle gerekli değil
Resmi (Noterde)Kesin ve tamKimlik, sağlık raporu vb.
Mirastan Mahrum BırakmaÖzel durumlar dışında geçerliHaklı nedenlerin belgelenmesi

Bozulmayan Vasiyetname Nedir?

Bozulmayan vasiyetname, bir kişinin hayatı boyunca biriktirdiği mal varlığını ölümünden sonra istediği şekilde dağıtılmasını güvence altına alan hukuki bir belgedir. Bozulmazlık özelliği taşıyan bir vasiyetnamenin, birtakım özel koşullar gereği geçerliliğini kaybetmemesi için özenle hazırlanması gerekmektedir. Bu metin, ölüm halinde kişinin son iradesinin kesin ve değiştirilemez bir biçimde yerine getirilmesini teminat kılar.

Özellikle miras hukuku açısından büyük önem taşıyan bozulmayan vasiyetname, birçok durumda, örneğin mirasçılar arası anlaşmazlık olduğunda ya da vasiyetnamenin tartışmalı olduğu durumlarda kritik bir rol üstlenebilir. Bozulmayan vasiyetnamenin geçerliliğini koruyabilmesi için, vasiyetçinin son iradesini açık ve anlaşılır bir dille ifade etmesi, yasal gerekliliklere uygun bir biçimde yazılması ve tüm prosedürlere göre hazırlanmış olması şarttır.

Belirli koşullar altında, bazı vasiyetnamelerin bozulması mümkün olabilir; ancak belirli hukuki güvencelerle desteklenmiş, usulüne uygun hazırlanmış ve tüm gerekli koşulları içeren bozulmayan vasiyetnameler, herhangi bir müdahaleyi reddetme gücüne sahiptir. Bu nedenle, bir vasiyetnamenin bozulmaz olarak nitelendirilebilmesi için, hukuk çerçevesindeki tüm kurallara ve özel şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bozulmaz Vasiyetname ÖzelliğiUygulanabilir Durumlar
Yasal gerekliliklere uygun hazırlanmaMirasçılar arası anlaşmazlık
Açık ve anlaşılır dilVasiyetnamenin tartışmalı olması
Hukuki prosedürlere uygunlukMirasın korunması

Bu faktörler ışığında, vasiyetname hazırlarken noterer ve hukuk danışmanları ile çalışmak, ölüm halinde mal varlığının istenilen şekilde aktarılmasını sağlayabilir ve vasiyetnamenin bozulmasının önüne geçebilir. Bozulmayan vasiyetname konusunda doğru bilgilendirme ve profesyonel destek, vasiyetçinin son arzularını karşılamak için hayati önem taşır.

Noterde Vasiyetname Ücreti 2024

Noterde vasiyetname ücreti konusu, birçok kişinin vasiyetname hazırlama sürecinde en merak ettiği konulardan biridir. Miras bırakan kişinin, mirasını kimlere ve hangi şartlar altında bırakacağını belirlediği vasiyetname, hukuki bir belge olması sebebiyle resmi bir şekilde düzenlenmelidir. Türkiye’de noterler, bu işlemi yasal bir zeminde yapma yetkisine sahiptir ve belirli bir ücret karşılığında vasiyetnameleri resmiyete kavuştururlar.

Bu hizmetin maliyeti, noterler tarafından belirlenen tarifeye göre değişiklik göstermektedir. Noterde vasiyetname işlemi için 2023 yılı itibarıyla ödenmesi gereken ücret, noterlerin bağlı olduğu odanın belirlediği tarifeye ve vasiyetnamenin kapsamına göre değişebilir. Aşağıda, tipik bir vasiyetname işlemi için ödenmesi gereken noter ücretlerini gösteren bir tablo bulunmaktadır.

Noter masraflarının yanı sıra, ekspertiz gibi ilave hizmetler veya belge masrafları da söz konusu olabilir. Gerekli belgelerin temini ve bu süreçte alınan danışmanlık hizmetleri de ücrete dahil edilmelidir. Gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı, varsa tapu senedi gibi mal varlığı belgeleri ve vasiyetnamenin hazırlanma aşamasında kullanılacak diğer resmi evraklar sayılabilir. Kapsamlı bir vasiyetname için gerekebilecek belgelerin listesini noterden öğrenebilir ve sürece hazırlıklı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Noterde Vasiyetname İçin Gerekli Belgeler

Vasiyetname hazırlama süreci, kişinin ölümünden sonra mal ve haklarının nasıl paylaşılacağını belirlemek için oldukça önemlidir. Bu önemli belgeyi noterde hazırlarken, kişinin yanında bulunması gereken belgeler vardır. Noterde vasiyetname düzenlenmesi sırasında gerekli olan belgelerin tüm detayları ile bilinmesi, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına olanak tanır.

Noterde vasiyetname için gerekli belgeler şunlardır;

 • Kimlik Belgesi: Vasiyetnameyi hazırlayan kişinin (vasiyetçinin) geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İkametgah Belgesi: Kişinin ikamet ettiği adresi gösterir resmi bir belge gerekebilir.
 • Sağlık Raporu: Vasiyetçinin akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlayacak ve noter tarafından talep edilebilecek bir sağlık raporu.
 • Şahitler: Bazı hallerde vasiyetnamenin geçerliliği için şahitlerin bulunması ve kimlik bilgilerinin noter tasdikli olması önem taşıyabilir.

Noterde vasiyetname yapılabilmesi için belirtilen belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Ayrıca, belgelerin güncel ve yasal olarak kabul edilebilir olmaları da zorunludur. Bu belgeler, kişisel durumlara ve yerel yasalara göre farklılık gösterebileceğinden, vasiyetname hazırlama işleminden önce ilgili noterle görüşülmesi ve gerekli bilgi alınması önerilir.

Belgelerin düzenlenmesi ve vasiyetnamenin noter huzurunda hazırlanması aşamasında, herhangi bir yanılgı veya eksikliğin önüne geçmek için profesyonel hukuki danışmanlık almak da faydalı olacaktır. Böylece, vasiyetçinin son arzuları en doğru ve hukuka uygun şekilde belgelendirilmiş olur.

Mirastan Mahrum Etme Vasiyetname Örneği

Mirastan mahrum etme; miras bırakanın, mirasçılarının miras hakkından bazı durumlar dışında mahrum edilmesidir. Genellikle yoğun duygusal çatışmaların olduğu, aile içi husumetlerin söz konusu olduğu durumlarda rastlanır. Vasiyetname oluştururken, bu gibi durumları göz önünde bulundurmak kişinin son arzularının yasal sınırlar içinde gerçekleştirilmesi için önemlidir.

Öncelikle, mirastan mahrum etme vasiyetnamesi örneği sunarken, bu tür bir vasiyetnamenin hukuken geçerli olabilmesi için birtakım temel şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamak önemlidir. Örneğin, miras bırakanın bu kararı almış olması ve akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlayan belgelerin sağlanması gerekmektedir.

Aşağıda, mirastan mahrum etme amacıyla hazırlanmış bir vasiyetname örneği bulunmaktadır; ancak unutulmamalıdır ki her vasiyetname kişiye ve duruma özgüdür ve bu yüzden bir hukuk profesyonelinin rehberliğinde hazırlanmalıdır.

 • Vasiyetnamenin Ilamı: Ben, altında imzası bulunan (isim-soyisim), bu vasiyetnamemi tamamen kendi irademle ve serbest bir şekilde yazmaktayım.
 • Mirasçıların Durumu: (isim-soyisim) adındaki şahsın mirasçılarım arasında bulunmasını, kendi kişisel nedenlerim doğrultusunda istemiyorum ve mirasımın gereğine göre paylaştırılmasını talep ediyorum.
 • Hukuki Koşullar: Yürürlükteki kanunlara uygun şekilde, bu vasiyetnamenin hükümleri gereğince yasal itiraz süresi geçtikten sonra derhal uygulanmasını istiyorum.

Yukarıda görüldüğü üzere, detaylar ve kişisel tercihler çerçevesinde vasiyetname örnekleri çeşitlilik gösterebilir. Ancak mirastan mahrum etme gibi ciddi bir konuda hukuki danışmanlık almak ve sürecin şeffaf, adil olarak yürütülmesini sağlamak esastır.

El Yazılı Vasiyetname Geçerlilik Şartları

El yazılı vasiyetname, kişinin ölümünden sonra mal varlığının dağılımını kendi istekleri doğrultusunda belirlemesini sağlayan kişisel bir belgedir. Ancak bu vasiyetnamenin geçerli sayılması için bazı hukuksal koşullara uyulması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu uyarınca, bir el yazılı vasiyetnamenin yasal olarak geçerlilik kazanması için bu belgenin birtakım geçerlilik şartlarına sahip olması zorunludur.

Söz konusu şartlar arasında; vasiyetnamenin tamamen vasiyetçi tarafından el yazısıyla yazılması, tarih atılması ve imzalanması yer alır. Bu unsurların herhangi birinin eksik olması durumunda vasiyetnamenin hukuki anlamda geçerliliği sorgulanabilir. Özellikle tarih atılmasının önemi büyük olup, vasiyetin yazıldığı tarihi belirlemesi gerektiği için gelecekteki herhangi bir ihtilaf durumunda belirleyici bir rol oynar.

El yazılı vasiyetnamelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, muhtemel belirsizliklerin önlenmesidir. Vasiyetname açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak, vasiyetçinin isteklerini açıkça ifade etmesi halinde geçerliliğini korur. Bu nedenle, belgede herhangi bir belirsizlik veya muğlaklık varsa, bu vasiyetnamenin uygulanması sırasında sorunlara yol açabilir.

Geçerlilik ŞartlarıAçıklama
El Yazısı ile YazılmaVasiyetçi tarafından tamamen el yazısıyla yazılmalıdır.
Tarih ve İmzaVasiyetname üzerine tarih atılmalı ve kişi tarafından imzalanmalıdır.
Açık ve Anlaşılır DilVasiyetçinin istekleri açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir.

Tam bu nedenlerden ötürü, bir el yazılı vasiyetname yazmayı düşünüyorsanız, bu hususları göz önünde bulundurmanız ve vasiyetnamenin yasal geçerliliği konusunda hiçbir sorun yaşamamak adına bir avukat ya da noterle danışmanız önerilir. Bu sayede, isteklerinizin ölümünüzden sonra tam olarak yerine getirilmesini sağlayabilir ve mal varlığınızın dağılımını tamamen kendi istekleriniz doğrultusunda planlamış olursunuz.

Vasiyetname Geçerlilik Şartları

Vasiyetname bir kişinin ölümünden sonra mallarının ve haklarının kime nasıl dağıtılacağını belirten hukuki bir belgedir. Vasiyetnamenin geçerlilik şartları büyük ölçüde hukuk sistemimizce belirlenmiştir ve bu şartlar yerine getirilmediğinde vasiyetname geçersiz kabul edilebilir. Bu yüzden, vasiyetname hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır ki, bu da vasiyetnamenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini ve beklenen etkileri doğru bir şekilde sağlamasını temin eder.

Vasiyetname hazırlarken ilk olarak, vasiyetçinin ehliyetine dikkat etmek gerekmektedir. Vasiyetçinin, vasiyetini yaparken tam ehliyetli olması ve akıl sağlığının yerinde olması, yani kendi iradesiyle karar verebilme yetisine sahip olması şarttır. Ayrıca, vasiyetname yazılı bir şekilde hazırlanmalıdır ve bazı durumlarda noter onayı gerekebilir. El yazısıyla yazılmış vasiyetnameler de geçerli kabul edilebilir, ancak belirli koşulların sağlanması ve doğrulanması gerekmektedir.

İşte, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre vasiyetname validasyonu için gereken temel şartların bir listesi:

 • Vasiyetçinin 15 yaşını doldurmuş olması ve kamu haklarından mahrum bulunmaması.
 • Vasiyetnamenin yazılı olarak ve vasiyetçi tarafından imzalanmış olması.
 • El yazısı ile yazılan vasiyetnamenin, tüm sayfaların altında vasiyetçinin imzasının bulunması ve yazılı haldeki her türlü değişiklik ve eklerin de aynı şekilde imzalanmış olması.

Ek olarak, vasiyetnamenin hukuki geçerliliği için özel hükümler içerebilir. Örneğin, belirli şartların oluşması durumunda vasiyetnamenin yürürlüğe girmesi veya iptali maddeleri, taraflar arasında anlaşmazlığa neden olabilecek durumları önleyebilir. Bu tür hükümlerin varlığı, vasiyetnameye özgü ve benzersiz bir karakter kazandırabilir ve vasiyetçinin gerçek niyet ve arzularının yansıtılmasını sağlar.

İşte vasiyetname örneklerini içeren bir tablo:

Vasiyetname TürüGeçerlilik Şartı
El Yazılı VasiyetnameTüm sayfaların altının vasiyetçi tarafından imzalanmış olması
Resmi VasiyetnameNoterin veya iki tanığın huzurunda yapılması ve imzalanması
65 Yaş Üstü VasiyetnameVasiyetçinin yaşı hususunda bir engelin olmaması, keyfiyetin ve sebep olduğu rahatsızlıkların vasiyetnamenin anlaşılmasına mani teşkil etmemesi.