Miras bırakılan malvarlığını ve tereke tespit davası hakkında bilgi alın; tereke nedir, hangi mallar girer, dava süreci nasıl işler.Mirat bırakan kişinin ardında bıraktığı mal ve haklar tüm varisleri yakından ilgilendirir. Ancak çoğu zaman, geride kalan bu varlıkların neler olduğu, ne kadar olduğu ve hangi varisler arasında paylaştırılacağı belirsizlik içerir. İşte bu noktada ‘terekenin tespiti’ kavramı devreye girer. Yaygın bir hukuki süreç olan terekenin tespiti, miras bırakan kişinin tüm mal varlığının resmiyet kazanması, dolayısıyla adil bir şekilde paylaştırılmasının önünü açar. Bu blog yazımızda, terekenin ne olduğundan başlayarak, tereke tespit davası gibi merak edilen süreçlere dair bilgiler derleyeceğiz. Terekeye hangi malların gireceğini, miras kalan malvarlığının nasıl tespit edileceğini ve bu sürece kimlerin dahil olabileceğini detaylandıracağız. Ayrıca, söz konusu dava sürecinde neler talep edilebileceği, yetkili mahkeme ve harç miktarları gibi pratik bilgilere de değineceğiz. Terekenin tespiti davasını planlayan ya da bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen herkes için rehber niteliğinde bir yazı olacağına inancımız tam.

Tereke Nedir?

Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığının tamamına verilen isimdir. Bu mal varlığı, menkul ve gayrimenkul malları, alacakları, borçları ve sair hakları içerebilmektedir. Ölen kişinin mirasçılarına, yasal süreçler çerçevesinde kalan terekenin, hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılması büyük önem taşır. Miras hukukunun temel kavramlarından biri olan terekede, net varlığın belirlenmesi ve mirasçılara intikali merkezi bir rol oynar.

Terekenin önemi, özellikle mirasçıların mirası kabul ya da reddetme aşamasında ve mirasın paylaşılmasında ortaya çıkar. Mirasçıların, hakları olan mirası alabilmeleri için, önce terekenin ne olduğunun ve içinde nelerin yer aldığının net bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Ayrıca, borçlar ile alacakların da hesaplanması gerekmektedir ki, mirasçılar mal varlığı ile birlikte varsa eğer, borçları da kabul etmiş olurlar.

Terekenin oluşumunu anlamak için, aşağıdaki unsurlar dikkate alınabilir:

 • Menkul Mallar: Araçlar, hisse senetleri, nakit para gibi taşınabilir değerler.
 • Gayrimenkul Mallar: Evler, arsalar, tarlalar gibi taşınmaz nitelikteki varlıklar.
 • Alacaklar: Ölen kişinin hayattayken başkalarından alacağı olan varlıklar.
 • Borçlar: Miras bırakanın ölümü esnasında sahip olduğu borçlar.

Mirasçılar ya da ilgili diğer şahıslar tarafından terekenin tespiti ve yönetimi için yasal süreçlerin başlatılması gerekebilmektedir. Ayrıntılı bir terekenin tespiti işlemi, miras hukukunun düzenli işleyişinin ve mirasçıların haklarının korunmasının temelini oluşturur.

Terekenin Tespiti Nedir?

Terekenin Tespiti, ölen bir kişinin ardından geride bıraktığı mal varlığının ve borçlarının resmi olarak belirlenmesi sürecidir. Bu süreçte miras bırakanın tüm mal varlığı detaylı bir şekilde incelenir ve kayıt altına alınır. Tereke, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına veya yasal hak sahiplerine geçmesi gereken tüm taşınır ve taşınmaz varlıkları kapsar.

Terekenin Tespiti işlemi, genellikle bir tereke tespit davası yoluyla gerçekleştirilir. Bu dava, mirasçıların veya alacaklıların, miras bırakanın mal varlığının tespit edilmesi ve borçlarının belirlenmesi amacıyla mahkemeye başvurmasıyla başlatılır. Davada, vefat eden kişinin tüm mal varlığı ile borçlarının tespit edilmesi ve bir envanter listesinin oluşturulması amaçlanır.

Bu dava sürecinde mahkeme, çeşitli belgeler ve tanık ifadeleriyle desteklenen bir envanter tanzimi gerçekleştirir. Evindeki eşyalar, bankadaki hesaplar, hisse senetleri, taşınmazlar ve diğer varlıklar bu süreçte titizlikle incelenir. Aşağıdaki tabloda örnek bir tereke envanterinin nasıl oluşturulabileceğini görebilirsiniz:

Varlık Türü Açıklama Değer
Taşınmazlar Ana ev, yazlık, iş yerleri gibi gayrimenkuller Belirlenen piyasa değeri veya ekspertiz değeri
Taşınır Varlıklar Araçlar, mücevherat, sanat eserleri Keşif ve değerlendirme sonucu
Finansal Varlıklar Banka hesapları, hisse senetleri, yatırım fonları Güncel piyasa değeri

Kısacası, Terekenin Tespiti Davası, ölen kişinin bıraktığı malvarlığının ve borçlarının hukuki olarak belirlenmesi, mirasçıların resmi olarak tespiti ve mirasın paylaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli olan bir yasal işlemdir.

Tereke Tespit Davası Ne Demek?

Tereke tespit davası, bir kişinin vefat etmesi sonrasında, mirasçıların veya ilgili kişilerin, miras bırakan kişiye ait malların tamamını açığa çıkarmak ve resmiyet kazandırmak için açtıkları hukuki bir süreci ifade eder. Bu dava türü, merhumun terekedeki mal ve haklarını hukuki olarak tespit etmek, aynı zamanda borçlar ve alacaklar gibi yükümlülükleri belirlemek amacıyla başlatılır.

Tereke tespit davasının açılmasındaki birincil amaç, mirasın objektif bir şekilde tespit edilerek, miras bırakanın varisleri arasında adil bir paylaşımın yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede, mirasçıların gelecekte yaşayabilecekleri anlaşmazlıkların önü kesilir ve mirasın korunması amaçlanır.

Aşağıda, tereke tespit davası sürecinde ele alınan bazı temel konular ve miras bırakanın varlıklarıyla ilgili tespit edilmesi gereken unsurların bir listesi bulunmaktadır:

 • Miras bırakanın gayrimenkul varlıkları
 • Bankadaki hesaplar ve menkul kıymetler
 • Hisse senetleri ve işletme payları
 • Birikim hesapları ve mevduatlar
 • Alacak ve borç ilişkileri

Ayrıca, tereke tespit davası sürecinde oluşabilecek hukuki aşamalarla ilgili değişen tablolar ve harçlar, görevli mahkeme bilgileri gibi unsurlar hakkında ilave bilgiler, resmi makamlar veya bir avukat aracılığıyla elde edilebilir.

Terekeye Hangi Mallar Girer?

Tereke, bir kimsenin ölümüyle birlikte yasal mirasçılarına geçen malvarlığını ifade eder. Peki bu malvarlığı hangi unsurları içermektedir? Terekeye giren mallar genellikle ölen kişinin ölüm anındaki sahip olduğu tüm taşınır ve taşınmaz malları kapsar. Fakat bunun yanı sıra, çeşitli haklar ve alacaklar da terekenin bir parçasıdır.

Tereke kapsamında değerlendirilen varlıklar 3 ana kategori altında incelenebilir:

 • Taşınmaz mallar: Evler, araziler, iş yerleri gibi gayrimenkuller.
 • Taşınır mallar: Araçlar, mobilyalar, mücevherler, sanat eserleri ve diğer kişisel eşyalar.
 • Haklar ve Alacaklar: Banka hesapları, borsa yatırımları, sigorta poliçeleri ve miras bırakan kişinin hayattayken üçüncü kişilere yapmış olduğu ancak henüz tahsil edilmemiş olan veya mahkeme kararıyla tahsil edilebilecek alacakları.

Bu malların terekenin bir parçası olduğu ölüm anında belirlenir ve tereke tespit işlemi bu malvarlığının resmi olarak kayıt altına alınması sürecidir. Tereke, bu malların hukuki yönden mirasçılara intikali amacıyla düzenlenir ve bunun için gerekli yasal işlemler başlatılır.

Malların Türü Terekeye Dahil Olma Durumu
Taşınmaz Mallar Her Zaman
Taşınır Mallar Her Zaman
Haklar ve Alacaklar Miras Bırakanın Ölümüyle

Özetlemek gerekirse, terekenin tespitinde esas olan, miras bırakanın vefat ettiği tarihteki malvarlığıdır ve bu malvarlığının kapsamlı bir listesi miras hukukunun gerekliliklerinden biridir. Terekeye dahil olan malların doğru bir şekilde tespit edilmesi, mirasçılar arasındaki hakkaniyetin sağlanması açısından büyük önem taşır.

Miras Kalan Malvarlığı Nasıl Tespit Edilir?

Miras bırakılan malvarlığını tespit etmek için öncelikle mirasçıların hayatını kaybeden kişinin varlıkları hakkında bilgi toplaması gerekir. Bu süreçte, mirasçılar veya ilgili kişiler, resmi dairelerden ve bankalardan gerekli belgeleri temin edebilirler. Örneğin; tapu kayıtları, banka açılımı ve hisse senetleri.

Bu bilgiler toplandıktan sonra, miras malvarlığının değerinin belirlenmesi adımına geçilir. Değerleme, gayrimenkullerin piyasa değerinin yanı sıra araç, mücevher, sanat eseri gibi maddi varlıkların da kapsamlı bir değerlendirmesini içermelidir.

Terekenin tespiti sürecinde, mirasçılar aşağıdaki adımları takip edebilir:

 • Ölen kişinin banka hesapları ve kasa içeriklerinin incelenmesi,
 • Gayrimenkul mal varlığının tapu kayıtları üzerinden irdelenmesi,
 • Miras bırakanın şirket paylarının ve diğer finansal yatırımlarının araştırılması,
 • Kişisel eşyaların (mücevher, sanat eserleri, araçlar vs.) listelenmesi ve değerinin belirlenmesi,

Ayrıca, bu işlemler sırasında kullanılacak en doğru ve en güncel bilgilerin toplanması büyük önem taşır.

Kaynak Açıklama
Tapu Kayıtları Gayrimenkul varlıkların listesi ve değerlemesi
Banka Dökümanları Banka hesapları, kasa içeriği ve diğer finansal varlıklar
Şirket Payları Miras bırakılan kişinin ortak olduğu işletmelere ait bilgiler
Kişisel Eşyalar Araç, mücevher, sanat eseri gibi kişisel varlıkların envanteri

Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Terekenin Tespiti Davasını açabilme hakkına sahip olan kişiler, miras bırakanın kanuni mirasçılarıdır. Buradan hareketle, mirasbırakanın vefatı sonrasında mirasın hukuki sürecinin düzenlenmesi ve tereke varlıklarının belirlenmesi amacıyla, öncelikle merhumun doğrudan kan hısımları olan altsoy (çocuklar, torunlar) ve eş bu davayı açma yetkisine sahiptirler. Terekenin tespiti davasını açma hakkı, kişinin mirasçıları arasında yer almasına bağlıdır ve bu durum kanunlarla korunmuştur.

Bununla birlikte, mirasbırakanın üstsoy mirasçıları (anne, baba gibi) ve yan soy mirasçıları (kardeşler gibi) da mirasçılık statüsü bulunuyorsa terekenin tespiti davasını açabilirler. Örneğin, mirasbırakanın çocuğu bulunmuyor ve eşi de önceden vefat etmişse, anne-baba mirasçı konumuna geçer ve onlar da tereke tespiti için dava açabilirler. Aynı şekilde kardeşler de bu hakkı kullanabilir.

Öte yandan, mirasçı olmayan üçüncü şahıslar genellikle bu tür bir dava açma yetkisine sahip değildirler. Fakat, alacaklılar ya da özel bazı ilgililerin, miras bırakana bağlı bazı hukuki nedenlerle terekenin tespiti davasını açmaları da söz konusu olabilir. Örneğin, mirasbırakanın borçlu olduğu kişiler, terekenin tespiti amacıyla dava açabilirler ki, böylece alacaklarını terekedeki mal varlığından tahsil edebilirler. Bu açıdan bakıldığında, dava açma hakkı salt mirasçılara mahsus olmamakla birlikte, genel olarak mirasçıların hak sahibi olduğu durumlardır.

Ayrıca, terekenin tespiti davası, Vasiyetnamesi olan durumlarda, mirasbırakanın vasiyetnamesini yerine getirmekle yükümlü kılınan vasiyet alacaklıları tarafından da açılabilir. Taşınmaz mallar gibi belirli haklar konusunda lehine vasiyetnameler bulunan kişiler, bu haklarını korumak adına yine terekenin tespiti davası yoluna başvurabilirler.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Terekenin Tespiti Davası, miras bırakanın ölümü ile ortaya çıkan malvarlığının, yani terekenin mahkeme tarafından resmi olarak tespit edilmesini sağlayan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte mirasçılar veya alacaklılar, terekenin belirlenmesi ve korunması için çeşitli taleplerde bulunabilirler.

Bu davada genellikle talep edilenler şunlardır: Miras bırakanın vefat tarihindeki tüm taşınır ve taşınmaz malların listelenmesi, bu malların piyasa değerlerinin tespiti, varsa miras bırakanın borçlarının belirlenmesi ve terekeye ait hak, alacak veya menfaatlerin saptanması. Ayrıca, mirasın içerisinde üçüncü kişiler tarafından iddia edilen hakların da değerlendirilmesi söz konusudur.

Tespit talepleri geniş bir yelpaze içerebilir ve mahkemece atanan bilirkişi aracılığıyla gerçekleştirilen detaylı bir inceleme sürecini kapsar. Davada, miras bırakanın hayatı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerin de incelenmesi ve bu işlemlerin terekeye etkisinin değerlendirilmesi mümkün olabilir. Örneğin, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı bağışlar veya satışlar da terekenin tesbiti sırasında göz önüne alınabilir.

Hukuki sürecin doğru işlemesi için, taleplerin kanuni süre içerisinde ve eksiksiz olarak mahkemeye sunulması gerekir. Tereke tespiti davası, daha adil ve düzenli bir miras paylaşımı için temel oluşturduğu için bu süreçte taleplerin açık ve net bir şekilde belirtilmesi büyük önem taşır.

Talep Edilebilecek Unsurlar Örnekler
Taşınır Malların Listesi Araçlar, Döviz, Hisse Senetleri
Taşınmaz Malların Listesi Emlak, Arazi, Bina
Borç ve Alacakların Tespiti Kredi Borçları, Kişisel Alacaklar
Üçüncü Şahısların İddialarının İncelenmesi Kira Sözleşmeleri, Ortaklık Payları

Miras hukukunda terekenin tespit davası, hem mirasçıların haklarını korumaya almakta hem de terekenin doğru bir biçimde yönetilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, mirasın belirlenmesi sürecinde, avukatlar ve mahkemeler tarafından büyük bir titizlikle ele alınan bir işlemdir.

Terekenin Tespiti Davası Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Terekenin Tespiti Davası görevli ve yetkili mahkemeyi belirlerken, miras bırakan kişinin son yerleşim yeri esas alınmaktadır. Bu nedenle, dava açılacak olan mahkeme, miras bırakanın hukuki ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesi ya da asliye hukuk mahkemesidir. Terekenin tespiti davalarında yerel yetki, dava açılmadan önce veya dava sırasında dahi olsa, tespit edilen yerleşim yeri değişmiş olsa dahi, dava açıldığı andaki yerleşim yeri esas alınarak belirlenir.

Bu bağlamda, eğer tereke tespiti yapılacaksa, öncelikle miras bırakanın son yerleşim yerindeki mahkemeye başvurmak gerekmektedir. Ancak, istisnai durumlarda, tereke mallarının bulunduğu yer mahkemesi de yetkili kılınabilmektedir. Terekenin unsurları birden fazla yerde bulunuyorsa, bu durumda miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi yanı sıra malların bulunduğu yer mahkemesi de görevli mahkeme olarak kabul edilebilir.

Miras bırakanın yurt dışında yerleşim yeri varsa ve terekenin tespiti davası açılacaksa, bu durumda miras bırakanın Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu mahkeme veya mirasın bir kısmının bulunduğu mahkeme yetkili sayılmaktadır. Ayrıca, eğer miras bırakanın Türkiye’de hiçbir yerde ikametgahı bulunmuyorsa, mirasçıların yerleşim yerleri, miras malının büyük bir kısmının bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri de yetkili kılınabilecek diğer kriterlerdendir.

Sonuç olarak, Terekenin Tespiti Davası için görev ve yetkili mahkeme tespiti, çeşitli haller içerebilir ve yerleşim yeri, tereke mallarının bulunduğu yer ve tarafların ikametgahı gibi faktörler dikkate alınarak belirlenecektir. Bu detayların iyi bilinmesi, dava sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve karşılaşılabilecek hukuki sorunların önlenmesi adına önemlidir.

Terekenin Tespiti Davası Harç Ne Kadar?

Tereke tespiti davası, merhumun bıraktığı mal ve hakların resmi olarak belirlenmesi sürecidir. Bir kişinin vefatı üzerine, mirasçılar veya ilgili diğer şahıslar, söz konusu mirasın hangi unsurları içerdiğini ve ne kadar olduğunu resmi olarak tespit ettirmek amacıyla adliyeye başvururlar. Bu süreç, terekenin tespiti davası olarak adlandırılır ve belirli bir dava harcını gerektirir.

Harç, davanın açılabilmesi için ödenmesi gereken yasal ücrettir. Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine göre, tereke tespiti davasının harç miktarı, davanın niteliğine göre belirlenen değişken bir rakam olabilir. Miras bırakan kişinin mal varlığının değeri, harç miktarını doğrudan etkileyen bir faktördür. Terekenin tespiti davası harcı, genellikle terekenin değeri üzerinden hesaplanan yüzdelik bir oranla belirlenir.

Aşağıdaki tabloda belirli bir mal varlığı değeri için ödenmesi gereken ortalama dava harcı miktarları yer almaktadır:

Terekenin Değeri (TL) Harç Miktarı (TL)
0 – 100.000 500
100.001 – 1.000.000 1.000
1.000.001 ve üzeri 10.000

Yukarıda verilen rakamlar ortalama değerler olup, yıldan yıla veya özel durumlara göre değişebilir. Bu sebeple terekenin tespiti davası açmadan önce, güncel harç miktarlarını Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden veya bir hukuk profesyonelinden teyit etmek önem arz eder. Harçlar, dava açılırken ilgili mahkemenin veznesine yatırılır ve bu işlem davanın resmi olarak kabul edilmesi için zorunlu bir adımdır.