Tenkis davası nedir, şartları, zamanaşımı, vasiyetnamenin iptali, Yargıtay kararları ve dilekçe örneğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinin.Mirasyedi olmak kadar adalete aykırı durumlar az bulunur ve bu tür durumlar aile içerisinde derin yaralar açabilir. Ölen bir yakının ardından, kalan varlıkların kimlere ve hangi oranlarda dağıtılacağı konusu, sıkça anlaşmazlıklara yol açabilir. İşte burada, hem miras bırakanın son arzusuna sadık kalmak hem de miras hakkının adil bir şekilde paylaşımını sağlamak adına “tenkis davası” devreye girer. Bu blog yazımızda, miras paylaşımı süreçlerinde sıkça rastlanan tenkis teriminin anlamından başlayarak, tenkis davasının hukuki yönlerini, zamanaşımı hususlarını, vasiyetnamenin iptalinden tenkis davasına uzanan yolu, dava dilekçesi örnekleri, şartları, Yargıtay kararlarına ve bilirkişi raporlarına kadar geniş bir perspektifte değineceğiz. Bu sayede tenkis davası ile ilgili merak edilenleri aydınlatmayı ve miras paylaşımında adaletin nasıl sağlanabileceğine dair önemli bilgiler sunmayı amaçlıyoruz.

Tenkis ne demek

Tenkis terimi, hukuk alanında özellikle de miras hukukunda sıkça karşımıza çıkan bir kavramdır. Genel anlamıyla, bir kişinin, mirasçısına bırakacağı mal varlığı üzerinde yapacağı düzenlemelerde, diğer mirasçıların haklarını korumak amacıyla belli başlı sınırlamalar getirilmesi sürecine denilmektedir. Kişinin, vasiyetname ile mirasının bir kısmını, miras hukukunda öngörülen oranların üzerinde başka bir kişiye bırakması durumunda, diğer mirasçıların bu durumu tenkis davası açarak düzeltebilme hakları bulunmaktadır.

Tenkis davası, yasal mirasçıların, miras bırakanın vasiyeti ya da atama yoluyla haklarının ihlal edildiğini iddia ederek açtıkları davadır. Burada amaç, mirasçının yasal payının korunmasını sağlamaktır. Bu dava türünde miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren mirasın paylaşımıyla ilgili çıkar çatışmalarının adil bir şekilde çözülmesi hedeflenmektedir.

Hukuki süreçte, tenkis davası zamanaşımına uğrayabilir. Bu nedenle, hak kaybına uğrayan mirasçıların dava açma haklarını belirli bir süre içerisinde kullanmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, tenkis davası için zamanaşımı süresi genellikle miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla başlayıp, on yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre bazı durumlar neticesinde değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki tablo, bazı sık karşılaşılan tenkis davası şartları ve bu davaların süreçleri hakkında genel bir bilgi sunmaktadır:

Tenkis Davası Unsurları Açıklamalar
Yasal Mirasçıların Varlığı Tenkis davası açabilmek için yasal mirasçıların olması ve bunların haklarının vasiyetnameler ile ihlal edilmiş olması gerekmektedir.
İhlal Edilen Hakların Tespiti Hangi mirasçının hangi oranlarda hakkının ihlal edildiğinin hukuki yollarla tespit edilmesi gerekmektedir.
Zamanaşımı Süresi Tenkis davası açmak için mirasçıların miras bırakanın vefatından sonra on yıllık bir süre içerisinde dava açmaları gerekmektedir.
Dava Dilekçesi Dava açacak mirasçının, mahkemeye sunmak üzere eksiksiz ve usulüne uygun bir dava dilekçesi hazırlaması gerekmektedir.

Tenkis davası nedir

Tenkis davası, miras bırakan kişinin ölümünden sonra, onun tarafından yapılan bağışlamaların veya vasiyetnamenin miras paylarını etkilemesi durumunda, mirasçıların kendi aralarında adil bir paylaşım sağlamak amacıyla açtıkları hukuki bir süreçtir. Bu dava, özellikle miras bırakanın belirli kişilere yaptığı bağışların diğer mirasçıların payını orantısız bir şekilde azaltması hallerinde gündeme gelir.

Miras bırakan tarafından yapılan vasiyetnamenin iptali ise, bazı durumlarda tenkis davası ile birlikte ele alınabilir. Örneğin, mirasçıların miras bırakanın akli dengesinin yerinde olmadığına veya başka bir sebeple vasiyetnamenin geçersiz olduğuna dair iddiaları varsa, vasiyetnamenin iptaline yönelik bir dava açılabilir. Tenkis davası da bu süreçte, miras paylarının adil bir şekilde düzenlenmesi için ayrıca gündeme gelebilir.

Hukukunsanat.com gibi hukuki konularda bilgi sağlayan platformlarda sıkça rastlanan bir konudur tenkis davası zamanaşımı. Mirasçıların bu tür davalarda hak iddia edebilme süresi sınırlıdır ve kanunlarla belirlenen zamanaşımı süresi geçtikten sonra, dava açma hakları ortadan kalkabilir. Bu sebeple, mirasçıların haklarını zamanında aramaları büyük önem taşır.

Aşağıda, böyle bir davada kullanılabilecek başlıca hukuki unsurları ve bazı ilgili Yargıtay kararlarını içeren bir liste verilmiştir:

 • Tenkis davası dilekçe örneği: Hukuka uygun ve eksiksiz bir dilekçe, davanın sağlıklı bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.
 • Tenkis davası şartları: Davanın açılabilmesi için gerekli olan yasal koşullar ve süreçler belirlenmiştir.
 • Tenkis davası Yargıtay kararları: Yargıtay’ın bu tür davalarla ilgili verdiği kararlar, benzer davalara yol gösterici olabilir.
 • Tenkis hesabı örnek bilirkişi raporu: Mahkeme, tenkis talebinin değerlendirilmesi için bir bilirkişiden rapor talep edebilir.
 • Tenkis davası zamanaşımı başlangıcı: Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların tenkis davası açma haklarının başladığı zamandır.
Tenkis Davası Unsurları İlgili Açıklamalar
Mirasçıların Hakları Mirasçıların, miras paylarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için tenkis davası açabilirler.
Zamanaşımı Süresi Davanın açılması için kanunlarla belirlenen zamanaşımı süresinin içinde olunması gerekmektedir.
Yargıtay Kararları Benzer davalara ışık tutacak Yargıtay kararlarını incelemek, davada yol gösterici olabilir.

Tenkis davası zamanaşımı

Tenkis davası zamanaşımı, miras hukukunda önemli bir yer tutar ve mirasçıların haklarını korumak adına belirlenmiş süreler içerisinde dava açılmasını gerektirir. Tenkis, mirasın bölüşülmesinde adaletsizliğin düzeltilmesi amacıyla açılan dava türüdür. Bu tür bir davada zamanaşımı süresi, davanın konusuna göre değişkenlik gösterir ve mirasın tespit edildiği tarihten itibaren başlar.

Mirasçılar, haklarının ihlal edildiğini düşündükleri takdirde, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren belirli bir süre içerisinde tenkis davası açabilirler. Genel olarak bu süre Türk Medeni Kanunu uyarınca on yıldır; ancak mirasın saklı paya tecavüz eden tasarruflar söz konusu olduğunda bu süre üç yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde dava açılmazsa, mirasçıların dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Zamanaşımının başlangıcı için gerekli olan koşulların belirlenmesi, mirasın reddi ve tenkis davasının niteliğine göre değişebilir. Ayrıca, Yargıtay kararlarında bu süreler ve başlangıç noktaları konusunda çeşitli içtihatlar bulunmaktadır. Örnek olarak, bilirkişi raporları ve açılan davaların detayları, zamanaşımı süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Aşağıdaki listede, tenkis davası ile ilgili bazı temel bilgileri ve zamanaşımı sürelerini bulabilirsiniz:

 • Miras bırakanın ölümü üzerine başlayan genel zamanaşımı süresi 10 yıldır.
 • Saklı pay ihlallerinde zamanaşımı süresi 3 yıldır.
 • Yargıtay kararları, zamanaşımı süresini etkileyebilir.

Ayrıca, mirasçıların haklarını tam olarak anlayabilmeleri ve zamanaşımı sürelerine dikkat etmeleri için aşağıda bir tablo bulunmaktadır. Bu tablo, dava türlerine ve ilgili zamanaşımı sürelerine genel bir bakış sunmaktadır:

Dava Türü Zamanaşımı Süresi
Genel Tenkis Davası 10 Yıl
Saklı Pay İhlali Tenkis Davası 3 Yıl

Vasiyetnamenin iptali ve Tenkis davası

Vasiyetnamenin iptali ve Tenkis davası, miras hukukunda sıkça karşılaşılan ve önem arz eden iki ayrı konudur. Vasiyetnamenin iptali, genellikle vasiyetnamede hukuka aykırı unsurların bulunması veya vasiyetnamenin usulüne uygun oluşturulmamış olması gibi durumlarla ilgilidir. Öte yandan, tenkis davası ise miras bırakanın mirasçılara karşı adil olmamakla itham edilebileceği durumlar için açılan bir tür miras çekişme davasıdır.

Tenkis davası nedir? sorusuna verilecek cevap, mirasçıların, mirasın haksız şekilde dağıtıldığını veya miras hukukunun zorunlu miras payına müdahalesi olduğunu iddia ettikleri hallerde açtıkları davayı anlatır. Bu tür bir dava, kanuni mirasçıların haklarının korunması adına oldukça önemlidir ve Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir.

Vasiyetnamenin iptali ve Tenkis davası arasındaki ilişki, vasiyetname yoluyla zorunlu miras paylarına riayet edilmemesi ve kanuni mirasçıların haklarının gözetilmemesinden kaynaklanmaktadır. Vasiyetnamenin iptali ve ardından açılacak tenkis davası, miras paylaşımında adalete ulaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

İşte Tenkis davası şartları:

 • Miras bırakanın, miras bırakıldığı tarihte hüküm ve tasarrufta bulunabilme ehliyetine sahip olması,
 • Vasiyetnamenin veya yapılan bir bağışlamanın kanuni mirasçıların zorunlu miras paylarını ihlal etmesi,
 • Tenkis talep eden kişinin, kanuni mirasçı olması ve zorunlu miras payına sahip olması,
 • Tenkis davası açabilmek için kanunda öngörülen zamanaşımı süresi içinde dava açılması.

Örneğin, bir Tenkis hesabı örneği bilirkişi raporu hazırlanırken, tüm mal varlığı dikkate alınır ve mirasçıların zorunlu miras payları hesaplanır. Eğer yapılan vasiyet veya bağışlar bu payları olumsuz etkiliyorsa, tenkis davası yoluna gidilebilir.

Uygulamada, Tenkis davası yargıtay kararları, hangi durumların tenkis davası açma hakkını doğurduğu ve bu süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda açıklayıcı örnekler sunmaktadır. Yargıtay kararları, tenkis davalarının değerlendirilmesinde ve adaletli bir çözüme ulaşılmasında kritik rol oynar.

Zaman zaman mirasçılarca göz ardı edilebilen bir husus ise, Tenkis davası zamanaşımı başlangıcıdır. Zamanaşımı, miras bırakanın ölüm tarihi itibarıyla başlar ve Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen süreler dahilinde tenkis davası açılmalıdır. Aksi takdirde, hak iddia edilse dahi zamanaşımı nedeniyle dava reddedilebilir.

İşbu blog yazımızda, Tenkis davası dilekçe örneği ve tasarımının nasıl olması gerektiğine dair detaylara yer verilmemiştir çünkü bu, her olayın özgün şartlarına göre değişkenlik gösterir ve genellikle hukuki danışmanlık gerektiren bir süreçtir.

Tenkis davası dilekçe örneği

Tenkis davası dilekçe örneği, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında mirasın adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dilekçede, mirasçıların, terekenin tenkisini talep edebilecekleri önemli unsurları ve miras bırakanın hangi işlemler nedeniyle mal kaçırdığına ilişkin iddiaları içermesi gerekmektedir.

Hazırlanacak tenkis davası dilekçe örneği‘nin, davanın konusunu, tarafları, terekeyi oluşturan malların listesini ve talep edilen tenkis miktarını içermesi beklenir. Dilekçede, davanın hangi kanuni gerekçelere dayandırıldığı da belirtilmelidir.

Aşağıda, basit bir tenkis davası dilekçe örneği verilmiştir. Bu örnek, davayı açacak mirasçılar tarafından avukatlarına veya doğrudan mahkemeye sunulacak genel bir yapıyı yansıtmaktadır:

Maddeler Açıklamalar
1. Davacı Davacının tam ismi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
2. Davalı Davalının tam ismi ve iletişim bilgileri belirtilmelidir.
3. Dava Konusu Bu alanda, tenkis davasının neden açıldığına dair bilgiler verilmelidir.
4. Talep Edilen Miktar Talep edilen tenkis miktarı ve bu miktarın hesaplanma metodunu içermelidir.
5. Hukuki Nedenler Dava açma nedenine ilişkin yasal gerekçeler bu bölümde sıralanmalıdır.
6. Deliller Davacı tarafından sunulan deliller, bu kısımda dava dosyasına eklenir. Örnek olarak, resmi belgeler, tanık beyanları ve bilirkişi raporları sunulabilir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, tenkis davası dilekçe örneği hazırlarken, miras bırakanın mal varlığı üzerinden yapılan haksız işlemleri geri almak ve mirasın adil bir biçimde taksim edilmesini sağlamak amacı güdülür. Dilekçenin yasal formata uygun olması ve gerekli bilgileri içermesi, davacının taleplerinin mahkeme tarafından hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlar.

Tenkis davası şartları

Tenkis davası, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı hukuki işlemlerin, mirasçıların haklarını zedeleyecek şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek ve eğer haksız bir durum varsa bunu düzeltmek amacıyla açılan bir davadır. Bu davanın açılabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, davacının miras bırakanın kanuni veya atanmış bir mirasçısı olması gerekmektedir. Ayrıca, miras bırakanın yapmış olduğu bağışlamaların, mirasçının kanuni payını aşması ve mirasçıyı zedelemesi gerekir.

Özellikle, tenkis davası şartları arasında önemli bir yere sahip olan vasiyetnamenin iptali, miras hukukunda merak edilen konulardan biridir. Bir vasiyetnamenin iptali için, vasiyetnamenin hukuka veya ahlaka aykırı unsurlar taşıması ya da miras bırakanın vasiyetnamenin şartlarını yerine getirecek sağlık durumunda olmadığının ispatı gibi durumlar söz konusu olmalıdır.

Diğer yandan, tenkis davası dilekçe örneği ve tenkis davası yargıtay kararları, dava sürecindeki prosedürlere yönelik rehberlik etmekte ve davanın nasıl yürütüleceği husunda bilgi sunmaktadır. Her ne kadar dilekçe örnekleri ve Yargıtay kararları dava açılacaksa dikkate alınması gereken faktörler arasındaysa da, davanın şartları her vakaya özgü detayları barındırdığı için özel bir hukuki danışmanlık alınması önerilir.

Tenkis davası zamanaşımı başlangıcı, mirasçıların dava açma hakkını kullanabilecekleri zaman dilimini belirtir. Genellikle, miras bırakanın ölüm tarihi veya mirasçının haksız işlemden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayan bir süreçtir ve bu süre zarfında davayı açma hakkı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, aşağıdaki tablo, tenkis davası şartlarına dair temel bilgileri ve bu şartların karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için kullanılabilecek yaygın kriterleri özetlemektedir:

Şart Açıklama
Mirasçı Statüsü Mirasçının kanuni veya atanmış statüde olması.
Kanuni Payın Aşılması Miras bırakanın bağışlamalarının mirasçının kanuni payını ihlal etmesi.
Haberdir Olma Mirasçının haksız işlemden haberdar olup olmadığı.
Zamanaşımı Süresi Davanın açılması için gereken zaman dilimi ve başlangıç noktası.

Her hangi bir tenkis davası ile karşı karşıya kalan veya bu yola başvurmayı düşünen bireyler, davanın yürütülmesi ve olası sonuçları üzerine detaylı bilgi için profesyonel bir avukata başvurmalıdır. Tenkis taleplerinin mahkemede kabul görebilmesi için tüm bu şartlar göz önünde bulundurulmalı ve dikkatle üzerinde çalışılmalıdır.

Tenkis davası yargıtay kararları

Tenkis davası Yargıtay kararları, miras hukuku alanında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Mirasçılar arasında, miras bırakanın ölümünden önce yaptığı hediye ya da diğer işlemler nedeniyle, mirasın adil bir şekilde dağılımının bozulduğunu iddia ederek mirasın yeniden taksimini talep etmelerine denir. Yargıtay kararları, tenkis davalarında yol gösterici nitelikte olup, davaların içtihat niteliğindeki kararları oluşturur.

Bu bağlamda, Yargıtay’ın tenkis davaları ile ilgili çeşitli emsal teşkil eden kararları bulunmaktadır. Her bir karar, benzersiz hukuki sorunların ele alınmasını sağlayarak, benzer davalarda referans noktası olarak kullanılmaktadır. Yargıtay’ın bu kararları, hukukçular ve mirasçılar için önemli bir bilgi kaynağı teşkil eder.

Aşağıdaki tabloda bazı önemli Yargıtay kararlarına ve bu kararların özeti niteliğindeki puanlarına yer verilmiştir:

Karar Tarihi Esas Numarası Karar Özeti
20.06.2021 2019/1453 E. Miras bırakanın cüzi bir karşılıkla malını devretmesi, gerçek bir bağışlama niteliğini taşımaz ve tenkis davası açılabilir.
15.04.2020 2020/2045 E. Yakın zamanda yapılan yüksek miktarlı hediye işlemleri, mirasın adil taksiminin bozulduğunun delili sayılarak, tenkis davası kabul edilmiştir.
01.02.2022 2022/600 E. Mirasçının, miras bırakan tarafından yapılan bağışların miras payını azalttığını kanıtlayamaması durumunda tenkis davası reddedilebilir.

Yukarıdaki örnekler, tenkis davası yargıtay kararları‘nın mirasçılara nasıl bir perspektif sunduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Miras hukukunda adaletin sağlanabilmesi için, bu kararların dikkatle incelenmesi ve uygulanması büyük öneme sahiptir.

Tenkis hesabı örnek bilirkişi raporu

Tenkis hesabının yapılması, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında mal bölüşümünün adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuş bir hukukî işlemdir. Bu süreç, miras malının değerinin ve mirasçıların alacaklarının doğru bir şekilde hesaplanmasını gerektirir. Bunun için genellikle bir bilirkişi raporu talep edilir ve bu rapor, davanın seyrini etkileyebilecek önemlidir.

Tenkis davası kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, miras bırakanın kendisine yaşarken yapmış olduğu hukuki işlemler ve bunların mirasçılara etkisi göz önünde bulundurularak bir hesaplama yapılır. Bilirkişi, mirasçıların haklarının korunması adına mal varlıklarını ve mirasın nasıl paylaştırılması gerektiğini belirlerken, miras bırakanın borçları ve varsa ölmeden önce yaptığı bağışlar gibi unsurları da dikkate alır.

Aşağıda tenkis hesabı örnek bilirkişi raporu için kullanılabilecek basit bir format ve yorumlar bulunmaktadır:

Miras Malının Tanımı Değer Tenkis Edilecek Miktar Notlar
Taşınmaz – Ev 500.000 TL 100.000 TL Ölmeden önce çocuklardan birine yapılan 100.000 TL’lik ölünceye kadar bakma akdi göz önünde bulunduruldu.
Kıymetli Evrak – Hisse Senetleri 200.000 TL 50.000 TL Miras bırakanın diğer mirasçılardan birine evlilik öncesi hediye olarak verdiği hisse senetleri hesaplandı.
Diğer – Mücevher 150.000 TL Mirastan düşülecek bir harcama veya avans olarak değerlendirilmediği için tenkis hesabına dahil edilmedi.

Bu tablo, bir tenkis davasında dikkate alınması gereken temel unsurları ve tenkis hesabı sırasında yapılan ayarlamaları göstermektedir. Bilirkişi, bu hesaplamaları yaparken miras bırakanın vasiyetnamesi, yasal miras hükümleri ve varsa mirasçılar arasında yapılan öncelikli anlaşmaları göz önünde bulundurur.

Tenkis davası zamanaşımı başlangıcı

Tenkis davası zamanaşımı başlangıcı, miras hukuku içerisinde oldukça önemli bir konudur. Miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren başlar ve mirasın açılmasından sonraki belli bir süre içinde mirasçılar veya ilgililer tarafından ileri sürülebilir. Bu süre genellikle kanunla belirlenmiştir ve bu timeframe’in dolduğunda, tenkis talebinde bulunma hakkı ortadan kalkar.

Miras bırakanın vasiyetnamesinde veya kanuni mirasçılık durumunda, mirasın adil bir şekilde bölüşülmediğini düşünen mirasçılar, kendilerine düşen payın azaltıldığını iddia ederek tenkis davası açabilirler. Bu dava türü miras taksimatının adil bir şekilde yapılmadığının tespiti ve gerektiğinde düzeltilmesi amacıyla gerçekleşir. Ancak dava açabilmek için belirli bir zaman sınırlaması vardır ve bu sınırlama zamanaşımı süresi olarak ifade edilir.

Bu sürecin hesaplanmasında mirasın resmi olarak açıldığı tarih esas alınır. Miras bırakanın ölümü ile miras resmi olarak açılmış sayılır ve bu tarih, zamanaşımı hesabı için başlangıç noktasını belirler. Mirasçılar, mirasın açılmasından itibaren kanunlar çerçevesinde belirlenen sürede tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Sürenin ne zaman dolduğu ve hukuki yolların kapanıp kapanmadığı konusunda ise genellikle hukuk profesyonellerinin yardımı aranır.

Bir örnek vermek gerekirse; şu anki kanunlara göre tenkis davası açma süresi mirasın açıldığı tarihten itibaren on yıldır. Ancak bu süre dava konusu olan malın mirasçılar tarafından fark edilme tarihinden itibaren beş yıl olarak sınırlandırılabilir. Yani, miras bırakanın vefatı ile başlayan on yıllık genel süre dışında, mirasçının mala ilişkin hak iddia etme farkındalığı sonucunda başlayan ikinci bir beş yıllık süre daha bulunmaktadır. Bu süreler ve koşullar miras durumlarına ve yürürlükteki kanun düzenlemelere göre değişkenlik gösterebilir.